Regulamin
  1. Ogólne warunki zamówienia.

a/ Daisy.life Sp. z o.o. zwana dalej Daisy prowadzi działalność związaną ze sprzedażą produktów i usług. Miejsce prowadzenia działalności : ul. Krupki 10, 04-682 Warszawa. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP 9522145877.

W niniejszym dokumencie Daisy ustanawia ogólne warunki handlowe obowiązujące klientów indywidualnych oraz biznesowych. Niniejsze warunki mają zastosowanie do oferty handlowej Daisy prezentowanej w mediach elektronicznych, w szczególności pod adresem internetowym www.daisy.life.

b/ Daisy realizuje dostawę produktów i usług na terenie granic administracyjnych Warszawy oraz pod adresy krajowe wskazane przez klientów w zamówieniach specjalnych.

c/ Oferta Daisy prezentowana w w/w mediach elektronicznych opiera się wyłącznie na produktach nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.

d/ Każdy produkt oferowany przez Daisy ma określoną cenę. Prezentowana cena jest ceną brutto, wyrażoną w walucie polskiej, zawiera w sobie właściwą dla danej kategorii produktu stawkę VAT. Cena prezentowana klientowi w trakcie realizacji transakcji na stronie Daisy jest ceną wiążącą.

e/ Daisy przyjmuje zamówienia wyłącznie za pomocą internetu. Zamówienie złożone przez klienta w inny sposób wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Daisy.

f/ Daisy nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych lub braku płatności za złożone zamówienie.

g/ Daisy realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym.

h/ Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na podany przez Klienta adres e-mail.

i/ W momencie składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać numer telefonu odbiorcy oraz datę dostawy i przedział czasowy w którym dostawa ma być zrealizowana.

j/ Akceptując regulamin sklepu internetowego Daisy klienci wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia.

k/ Daisy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą “O ochronie danych osobowych: (Dz. U. Nr. 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Klient Daisy ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Daisy zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.

l/ Część z naszych produktów oferujemy z dostawą 48 h na terenie całej Polski. Jest to związane z dodatkową opłatą. Dbając o zadowolenie naszych Klientów staramy się wybierać rzetelnych i terminowych dostawców. W związku z faktem, iż jest to nie zależne od Daisy nie możemy wziąć odpowiedzialności za doręczenie do Klienta końcowego.

2.  Składanie zamówień.

a/ Zamówienia składane są wyłącznie poprzez media elektroniczne tj. stronę internetową, strony w mediach społecznościowych lub e-mailem.

b/ Zamówienia można składać wyłącznie na produkty znajdujące się w ofercie Daisy prezentowanej na stronie internetowej. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

c/ Aby zamówienie było ważne Klient powinien wybrać produkt z oferty, określić ilość produktów poprzez dodanie ich do koszyka oraz wskazanie adresu dostawy. Klient musi również wybrać metodę płatności.

d/ Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza. Jeśli podane dane są obarczone błędem lub uniemożliwiają doręczenie zamówienia Daisy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustaleniu poprawnych danych.

e/ Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Kup teraz Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub wybranych metod płatności za pośrednictwem internetu.

f/ Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma email z automatycznym potwierdzeniem złożonego zamówienia.

g/ Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Daisy Sp. z o.o. ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na www.daisy.life jest adres dostawy wskazany przez klienta.

3. Czas realizacji zamówień.

a/ Realizacja dostawy przesyłek do Odbiorców odbywa się w godzinach 10-22 od poniedziałku do piątku w zakresach czasowych 10-14, 14-17, 18-22 wskazanych do wyboru przy składaniu zamówienia.

b/ Daisy nie realizuje dostaw w dni ustawowo wolne od pracy oraz w weekendy. Zamówienia złożone w tych terminach zostaną zrealizowane w pierwszym dniu roboczym lub terminie wskazanym przez Nadawcę.

c/ Przesyłki dostarczane są w dniu wskazanym przez Klienta w momencie składania zamówienia po wcześniejszym jego opłaceniu.

d/ Dostawy realizowane są przez firmę kurierską Riders. W wybranym dniu kurier podejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem, kolejna próba doręczenia odbywa się następnego dnia roboczego.

e/ Aby zamówienie dotarło do odbiorcy w wybranym przez Klienta dniu musi ono zostać złożone i opłacone najpóźniej dnia poprzedniego. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności na koncie bankowym Daisy. life Sp. z o.o.

f/ Przed odebraniem przesyłki od kuriera firmy Riders należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone Klient ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy dostarczone produkty nie uległy uszkodzeniu. Kurier ma obowiązek poczekać aż zawartość przesyłki zostanie sprawdzona.

g/ W przypadku uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia na druku, którym dysponuje kurier, a w przypadku braku takiego druku na czystej  kartce w dwóch egzemplarzach. W protokole powinny znaleźć się następujące informacje :

  • czas i miejsce dostawy,
  • co zostało zniszczone i w jakiej ilości,
  • określenie zabezpieczania paczki (jak została zabezpieczona),
  • wyraźny podpis doręczającego kuriera;

h/ W przypadku uszkodzenia przesyłki wewnątrz Klient ma prawo odmówić przyjęcia paczki.

i/ Podpisanie protokołu przyjęcia przesyłki oraz brak uwag zgłoszonych kurierowi jest tożsame z akceptacją sposobu dostarczenia przesyłki oraz rezygnacją z reklamacji.

j/ Wybrane produkty dostarczamy pod adresy w całej Polsce. Każdy z nich oznaczony jest (dostawa Warszawa) lub (dostawa cała Polska). Dostawy poza Warszawę realizujemy z dopłatą 15 PLN. Dostawy w Warszawie realizowane są w ciągu kilku godzin, dostawy ogólnopolskie mogą potrwać maksymalnie do 48 godzin. Nasze produkty są tak przygotowane - by nie miało to dla nich znaczenia.

4. Treści przekazywane przez Nadawcę przesyłki.

a/ Nadawca przesyłki ma możliwość przekazania wiadomości do Odbiorcy za pośrednictwem Daisy.

b/ Wiadomość oznacza tekst ( nie dłuższy niż 180 znaków) , który zostanie wydrukowany bądź przepisany odręcznie i dołączony do przesyłki.

c/ Tekst nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawiązywać do przemocy i mowy nienawiści . Zakazane jest komunikowanie w jakiejkolwiek postaci uprzedzeń rasowych, narodowościowych, konfliktów zbrojnych  lub treści mogących wywołać zgorszenie u Nadawcy.

d/ W przypadku naruszenia przez Nadawcę zasad wymienionych w pkt. 4d Daisy zastrzega sobie prawo odmówienia doręczenia informacji tekstowej i poinformuje o tym Nadawcę przesyłki.

5.  Płatności

a/ Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę Daisy udostępnia następujące formy płatności: Paypal, Płatności Blue Media, Karty płatnicze : Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

b/ Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

c/ W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Nadawcy.

d/ W przypadku płatności kartą kredytową czas realizacji zamówienia zależny jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. W przypadku wskazania przez Nadawcę daty dostawy wcześniejszej niż termin uzyskania autoryzacji zamówienie zostanie zrealizowane w pierwszym kolejnym dniu.

6. Zwrot towaru

a/ Nadawca, który zawarł umowę na odległość posiada prawa konsumenta wynikające z art.22 KC w ziwązku z czym Daisy.life Sp. z o.o. odpowiada za niezgodność zakupionego towaru w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014.

b/ Nadawca, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny  w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.Podstawą do zwrotu jest stosowne oświadczenie, przekazane na piśmie na adres Daisy.life Sp. z o.o.

c/ Zwracany towar powinien być w stanie umożliwiającym jego dalszą odsprzedaż. Towar powinien zostać odesłany na adres : Daisy.life Sp. z o.o. ul. S.Krupki 10 04-682 Warszawa na koszt Nadawcy.

d/ Nadawca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędną konieczność związaną ze stwierdzeniem stanu jakościowego towaru. Daisy.life Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty proporcjonalną wartość obniżenia ceny pierwotnej produktu.

e/ Zwrot zapłaconej ceny następuje poprzez ten sam kanał płatności, którym Nadawca zapłacił za przesyłkę.wyłącznie po spełnieniu opisanych wyżej w niniejszym regulaminie warunków prawidłowego zwrotu.

7. Reklamacje

a/ Produkty oferowane przez Daisy.life objęte są gwarancją producenta.

b/ Wszelkie wady produktu będące podstawą reklamacji powinny zostać zgłoszone do Daisy.life Sp. z o.o. niezwłocznie po ich wykryciu. Informacja o wadach powinna być przekazana w formie pisemnej z załączonym zdjęciem produktu reklamowanego.

c/ Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 odstąpienie od Umowy nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu bądź mająca krótki termin przydatności do spożycia.

d/ Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod adresem : Daisy.life Sp. z o.o. ul. S.Krupki 10 , 04-682 Warszawa.

e/ Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

f/ Każda reklamacja rozpatrywana jest w trybie indywidualnym. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji w zakresie produktu złożonego ze świeżych kwiatów jest dokumentacja zdjęciowa przesłana przez Nadawcę.

8.Postanowienia ogólne.

a/ Każdy produkt złożony z  żywych roślin i  kwiatów jest unikalny i może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

b/  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy z Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl